حوزه مشاوره در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی

شرکت پرورش داده ها مجری یکی از بزرگترین پروژه های سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نام پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران بوده است. این پروژه ملی که با همکاری مشاورین داخلی و بین-المللی به انجام رسیده است، توانمندی کارشناسی و حرفه ای بسیار بالایی را در بخش مشاوره شرکت برای انجام پروژه های سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطح ملی، بخشی و بنگاهی به وجود آورده است. خلاصه ای از خدماتی که این شرکت می تواند در این حوزه به انجام برساند، عبارتند از:

  • سیاستگذاری در سطح ملی و بخشی
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • مشاوره و پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات (Business-IT alignment)
  • حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)
  • پیاده سازی چارچوب CoBIT
  • پیاده سازی چارچوب مدیریت سرویس ITIL
  • مدیریت کارآیی کسب و کار (Business Performance Management)
  • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و بهبود سیستم­ها
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392