سوابق اجرایی حوزه مرکز داده ای

برخی از مهمترین پروژه های گروه پرورش دادها در حوزه مرکز داده ای:

  • ایجاد و راه اندازی مرکز خدمات داده ای استان گلستان
  • ایجاد و راه اندازی مرکز خدمات داده ای استان مرکزی
  • پروژه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه مرکز داده پشتیبان بانک سینا
  • طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرکز داده ای مرکز تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت
  • بهینه سازی ساختار شبکه و امنیت شبکه و پایگاه داده ای مرکز داده در مرکز آمار ایران 
  • طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پنج مرکز داده پروژه رشد وزارت آموزش و پرورش
  • طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی مرکز داده ای مرکز عملیات شبکه(NOC) شرکت مخابرات ایران
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392