Endpoint Security

  • Endpoint Security

       Endpoint Security

    Endpoint Security يكي از مفاهيم امنيت اطلاعات است كه بر اساس آن هر رايانه به تنهايي مسئول حفظ اطلاعات موجود در ديسك خود مي باشد.اين در حالي است كه … جزئیات »

    شرکت (محصول): میعاد شرق

    بخش (محصول): امنیت, Endpoint Security

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392