مشاوره فناوری اطلاعات

 • سیاست گذاری در سطح ملی و بخشی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • مشاوره و پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات (Business-IT alignment)
 • حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)
 • پیاده سازی چارچوب CoBIT
 • پیاده سازی چارچوب مدیریت سرویس ITIL
 • مدیریت کارآیی کسب و کار (Business Performance Management)
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و بهبود سیستم ها

حوزه مدیریت استراتژیک و سیاست گذاری

 • مدیریت استراتژیک در هر دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر (هولدینگ ها)
 • سیاست گذاری در سطح ملی و بخشی ، تدوین برنامه های توسعه ملی
 • مطالعات بازار و هوش تجاری
 • آینده پژوهشی و سناریوپردازی
 • مدیریت نوآوری در سطح بنگاه ها

حوزه مدیریت کیفیت و طراحی سازمانی

 • مشاوره و اجرای سیستم های کیفیت شامل مدیریت کیفیت، ایمنی و ... .
 • EFQM و جایزه های تعالی سازمانی
 • مدیریت و ارزیابی عملکرد
 • خلاقیت، نوآوری و توسعه محصول جدید
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392