امنیت شبکه و اطلاعات

در حال حاضر، ظهور تکنولوژی ارتباطات و اینترنت امکان" اشتراک اطلاعات" و "سهولت تبادل اطلاعات" بین سیستم های کامپیوتری را به وجود آورده است. این فناوری های نوین با غلبه بر فاصله ها، محدودیت های فیزیكی و كاهش محسوس زمان، معماری و ساختار ارائه خدمات در سیستم ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. این فناوری های نوین بستر مناسبی را برای انجام مبادلات تجاری، ارایه خدمات برخط مانند بانکداری الکترونیکی و خدمات دولت الکترونیکی ایجاد کرده اند و موجب تغییرات گسترده در روش ها و فرآیندهای پردازش و ذخیره سازی داده ها در سیستم های بانکی شده اند. همچنین گسترش شبکه های مخابراتی موجب گستردگی و یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی در درون یا بیرون سازمان ها و در نتیجه افزایش دسترسی پذیری داده ها برای کاربران مختلف گردیده است. از امور مرتبط با شبکه های داخلی سازمانها تا شبکه های بین سازمانی، تجارت الکترونیک، انتقال اطلاعات درون سازمان یا بین سازمانها، همگی نیازمند شاخه هایی از امنیت اطلاعات می باشند.

ویروسها، نفوذگرها، خرابکاران اینترنتی، سرقت اطلاعات، فروش اطلاعات سازمانی به رقبا، از بین رفتن اطلاعات، دستیابی های غیر مجاز به اطلاعات و بسیاری دیگر همگی جزیی کوچک از تهدیدات امنیت اطلاعات در اکثر سازمان ها و شرکتهای مرتبط با اطلاعات می باشد. در این شرایط تامین امنیت شبکه و اطلاعات بدون شک یکی از ضروری ترین کارهای هر سازمان می باشد. با توجه به الزام بند ج ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور مبنی بر ضرورت ارائه برنامه حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات، کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی توجه خاصی را به این مقوله نشان دادند.

شرکت پرورش داده ها یکی از پیشرو ترین شرکت ها در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات و استانداردهای مرتبط با آن می باشد و اکثریت متخصصین این شرکت نیز دارای مدارک بین المللی در این زمینه می باشند.فهرست برخی از خدمات  گروه پرورش داده هادر این حوزه از این قرار می باشد:  

  • ارزیابی اولیه سازمان و شناسایی معماری امنیت شبکه
  • شناسایی دارایی‌ها ،تعیین تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های هریک از دارایی‌ها
  • شناسایی آسیب پذیری‌های شبکه از طریق انجام تست نفوذ
  • طراحی وضعیت مطلوب شبکه سازمان
  • تدوین دستورالعمل‌ها، فرآیندها و کنترل‌های امنیتی مورد نیاز سازمان
  • تهیه طرح برخورد با ریسک (Risk Treatment )
  • تهیه طرح استمرار کسب و کار (Bussiness Continuity Plan)
  • ممیزی داخلی سازمان
  • آموزش و آگاهی‌رسانی در زمینه مباحث امنیت اطلاعات و شبکه
  • ارائه راهکارهای ایمن سازی سیستم‌های نرم‌افزاری
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392