مدیریت استراتژیک و سیاستگذاری

یکی از راهبردهای اصلی در شرکت میعاد شرق, همکاری های راهبردی با گروه های تخصصی در حوزه های مختلف کاری است. در زمینه مطالعات راهبردی نیز شرکت پرورش داده ها از همکاری گروهی از متخصصین مجرب در این زمینه بهره می برد که در طی 10 سال ا خیر  تجارب  مشترک  ارزشمندی  در اجرای پروژه های پژوهشی و کاربردی در عرصه مدیریت و فناوری داشته اند. در حال حاضر این تیم توانایی اجرای پروژه های مختلف در عرصه های کلیدی مدیریت را داراست. استفاده از نیروهای جوان، اتکا بر روش های علمی و اجرای متدولوژیک، از ویژگی های اصلی این گروه همکار شرکت پرورش داده ها است.فهرست برخی از خدمات شرکت در این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • مدیریت استراتژیک در هر دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر (هولدینگ ها)
  • سیاست گذاری در سطح ملی و بخشی ، تدوین برنامه های توسعه ملی
  • مطالعات بازار و هوش تجاری
  • آینده پژوهشی و سناریوپردازی
  • مدیریت نوآوری در سطح بنگاه ها
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392