دوره آموزشی CCNA 640 - 802

 • عنوان دوره : معرفی عمومی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدت: 24 ساعت
 • پیش نیاز: مفاهیم اولیه نگهداری و دسترسی به اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
 • صادر کننده مدرک :پرورش داده ها

مدرک CISCO Certified Network Associate) CCNA) در رابطه با مهارت فنی در نصب ، پیکربندی و راهبري شبکه های LAN و WAN برای شبکه های کوچک (کمتر از100 گره ) است. از جمله مواردی که در این دوره مطرح می شود، عبارتند از EIGRP, Frame Relay, VLANs, RIP, Ethernet, Access List است.

مخاطبین  این دوره مدیران ، کارشناسان و کاربران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمانها می باشد.

رئوس مطالب:

ICND 1

 • Module 1 - Building a Simple Network
 • Module 2 - Ethernet Local Area Networks
 • Module 3 - Wireless Local Area Networks
 • Module 4 - Exploring the Functions of Routing
 • Module 5 - Wide Area Networks
 • Module 6 - Network Environment Management

ICND 2

 • Module 1 -Small Network Implementation
 • Module 2 - Medium-Sized Switched Network Construction
 • Module 3 - Medium-Sized Routed Network Construction
 • Module 4 - Single Area OSPF Implementation
 • Module 5 - EIGRP Implementation
 • Module 6 - Access Control Lists
 • Module 7 - Address Space Management
 • Module 8 - LAN Extension to a WAN
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392