دوره معرفی عمومی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

  • عنوان دوره : معرفی عمومی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • مدت: 24 ساعت
  • پیش نیاز: مفاهیم اولیه نگهداری و دسترسی به اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
  • صادر کننده مدرک :پرورش داده ها

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات،مسئله امنیت و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سطوح مختلف اطلاعات، مسئله ای بسیار کلیدی است. در دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات،به بررسی انواع استانداردهای جهانی در زمینه امنیت اطلاعات و چگونگی ممیزی این استانداردها در حوزه های مختلف امنیت اطلاعات و ارتباطات در سطح سازمان و ارتباطات بین سازمانی،طراحی معماری امنیت اطلاعات،مدیریت ریسک و آموزش چگونگی شناسایی تهدیدات داخلی و خارجی در حوزه اطلاعات سازمان پرداخته می شود.

مخاطبین  این دوره مدیران ، کارشناسان و کاربران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمانها می باشد.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392