دوره آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  • عنوان دوره : پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • مدت: 12 ساعت
  • پیش نیاز: آشنایی با استاندارد ISO 27001
  • صادر کننده مدرک :پرورش داده ها

هدف از برگزاری این دوره شامل آشنایی با نحوه انتخاب دامنه اجرای پروژه ، مراحل پیاده سازی و استقرار استانداردISO27001 ، آشنایی با سری استانداردهای ISO27001 ، نحوه ممیزی خارجی سازمان و نکات کلیدی ممیزی می باشد.

مخاطبین  این دوره مدیران ، کارشناسان و کاربران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تیم امداد و نجات حوادث رایانه ای (CERT)سازمانها می باشند.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392