راه اندازی سرویس ارزش افزوده بازی آنلاین در مركز مخابرات استان فارس

برای اولین بار در كشور سرویس ارزش افزوده بازی های آنلاین توسط متخصصان گروه پرورش داده ها در مركز مخابرات استان فارس راه اندازی گردید. با استفاده از این سرویس مشتركین اینترنت مركز مخابرات استان فارس می توانند بصورت رایگان از سرویس بازیهای آنلاین رایانه ای بصورت فردی و گروهی استفاده نمایند.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392