دوره های آموزشی شرکت پرورش داده ها

فهرست برخی از دوره های آموزشی گروه پرورش داده ها به شرح ذیل است:

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392