شرکت پرورش داده ها / درباره ما / هیئت مدیره / مهندس برجسته سال 1394 کشور

مهندس برجسته سال 1394 کشور

 

مهندس برجسته سال 1394 کشور در مهندسی برق و کامپیوتر

مهندس برجسته کشور 1394