دعوت به همکاری از کارآفرینان

لوگو پرورش داده ها سایز متوسط
فعالیت در محیطی آرام که علاوه بر امنیت، شکوفایی و بالندگی را برای شما به همراه داشته باشد، رویای هر فردی در شغل مورد علاقه اش می باشد.
ما در گروه شرکت های پرورش داده ها با همراهی بیش از 250 نفر از همکاران خلاق و پرتلاش خود، محیطی سرشار از انرژی، پویایی و نشاط فراهم آورده ایم که برای علاقه مندان به کار در صنعت IT, x, r ,y می تواند یک محیط ایده آل به شمار رود و حضور بسیاری از کارکنان سابق شرکت در بازار کسب و کار نشان از این دارد که گروه شرکتهای پرورش داده ها در کنار تمامی شاخص های موفقیت، دانشگاهی برای آموزش فوت و فن دنیای فناوری اطلاعات، شبکه، هوش تجاری و نیز در زمره حامیان استارت آپ ها و تولیدات داخلی به شمار می رود.
چرا گروه شرکت های پرورش داده ها را انتخاب کنیم؟
فضای حاکم بر فعالیت های متنوع این گروه، فضایی پویا و بالنده و در عین حال قانون محور و مشتری مدار است. پایبندی به ارزش های سازمانی و تکریم مشتری پیش از هر اصل دیگری چارچوب فعالیت های ما را مشخص میکند.
صراحت و شفافیت، دوستی و صمیمیت، احترام متقابل، شرکت در فعالیت های جمعی و هم افزایی گروهی، یاد دادن و یاد گرفتن، انتقاد پذیری و انعطاف پذیری از ویژگی های بارز فضای حاکم بر فعالیت های گروه شرکت های پرورش داده ها است.
برای حضور در یکی از شرکت های گروه فوق باید در راستای تخصص و مهارت های آن شرکت بکوشید و موفق باشید و دیگران را در دستیابی به موفقیت یاری کنید.
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی:
ﮔﺮوه شرکت های پرورش داده ها، در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ، دانش بنیان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ برنامه ریزی جهت حمایت از استارت آپ ها و کارآفرینان و خبرگان متخصص جامعه نموده و با امکانات و تجهیزات کامل و پلت فرم تولید خارج از بروگراسی اداری از تولیدات داخلی حمایت می نماید.
ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و نیروهای تخصصی داوطلب ﺑﺮ اﺳﺎس نوع فعالیت خود می توانند در یکی از زیر مجموعه های گروه مشغول به فعالیت شوند .

 

داوطلبان جهت همکاری درخواست خود را به ایمیل info@dpco.net ارسال نمایند.