انواع اسپیلیتر و ترمینال

تولید انواع اسپیلیتر جهت مشترکین اینترنت پر سرعت ADSL در مراکز MDF مخابرات
 

اسپلیتر

کاربرد و موارد استفاده:

با توجه به اینکه مشترکین اینترنت ثابت در مراکز MDF مخابرات و شرکت های FCP می بایست جهت بهره برداری و فعال شدن اینترنت از این وسیله برای هر مشترک استفاده نماید و با توجه به تنوع استفاده از ترمینال های مختلف در مراکز فوق الذکر، این شرکت جهت رفع نیاز کاربران و شرکت های FCP آماده عرضه اسپلیترهای مورد نظر می باشد.

تولید انواع ترمینال ( جهت مشترکین اینترنت پر سرعت ADSL در مراکزMDF مخابرات )

ترمینالهای مختلف

 

  

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها