انواع اسپیلیتر و ترمینال

تولید انواع اسپیلیتر جهت مشترکین اینترنت پر سرعت ADSL در مراکز MDF مخابرات
 

اسپلیتر

کاربرد و موارد استفاده:

با توجه به اینکه مشترکین اینترنت ثابت در مراکز MDF مخابرات و شرکت های FCP می بایست جهت بهره برداری و فعال شدن اینترنت از این وسیله برای هر مشترک استفاده نماید و همچنین نظر به تنوع استفاده از ترمینال های مختلف در مراکز فوق الذکر، این شرکت جهت رفع نیاز کاربران و شرکت های FCP آماده عرضه اسپلیترهای مورد نظر می باشد.

تولید انواع ترمینال ( جهت مشترکین اینترنت پر سرعت ADSL در مراکزMDF مخابرات )

ترمینالهای مختلف

 

 کاربرد و موارد استفاده:

با توجه به اینکه مشترکین اینترنت ثابت  در مراکز MDF مخابرات و شرکت های FCP می بایست جهت بهره برداری و فعال شدن اینترنت باید از ترمینال های مختلف در مراکز فوق الذکر استفاده نمایند، این شرکت جهت رفع نیاز کاربران و شرکت های FCP آماده عرضه انواع مختلف ترمینال های مورد نظر می باشد.

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها