شرکت پرورش داده ها / محصولات / خدمات دولت هوشمند / ارائه راهکارهای موثر برای دستگاه های اجرایی

معماری و اجزای خدمات دولت هوشمند و راه کارهای متناظر گروه پرورش داده ها برای دستگاه های اجرایی کشور

استقرار و پیاده سازی کامل دولت الکترونیک با رویکرد هوشمندسازی یکی از مجموعه برنامه‌های مهم مصوب در کشور می باشد. اهمیت این موضوع بعنوان تکلیفی برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور اعم از دولتی یا نهادهای عمومی لزوم مد نظر قرار دادن این مهم را در هدف گذاری برنامه‌های دستگاه‌ها ایجاب می کند. 

در چارچوب فعالیت های فوق ، شرکت پرورش داده ها ، این توفیق را داشته است تا مجری 4 دوره موفق پایش کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی در سطح ملی در گستره 174 دستگاه اجرایی و نهاد عمومی مستقل غیر دولتی در قالب ارزیابی 6200 خدمت الکترونیکی از سال 1397 تا سال 1401 با راهبری و تایید دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور، سازمان فناوری اطالعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با راهکارهای پرورش داده‌ها برای پیاده‌سازی این مهم در نهادهای اجرایی فایل توضیحات زیر را دانلود نمایید. 

 

دانلود سند معماری و اجزای دولت هوشمند و راهکارهای متناظر گروه پرورش داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی کشور