شرکت پرورش داده ها / کارخانه / تصاویر کارخانه

نمای اصلی کارخانه

رسانه جدید

محوطه کارخانه

 

محوطه کارخانه

آسانسور باربری

عکس 3

نمای داخلی سالن ها

pic2

سالن تولید

 

عکس 4

سالن تولید3

سالن تولید و مونتاژ در کارخانه

رسانه جدید

دستگاه حوض قلع اتوماتیک جهت مونتاژ بردهای الکترونیک

ارتباط با کارخانه