شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها
رسانه جدید

قابلیت ها و توانایی ها

شماره   موضوع توانمندی زمینه 


1

 

طراحی و پشتیبانی سامانه های مانیتورینگ شبکه و مرکز داده


مانیتورینگ اجرای پروژه های مختلف در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات


ICT 

ارائه مشاوره در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی راهکار
 4

انجام پروژه در زمینه مدیریت استراتژیک، سیاست گذاری و طراحی سازمانی

سیاست گذاری

انجام پروژه در زمینه مدیریت کیفیت و طراحی سازمانی

QA

انجام پروژه در زمینه امنیت شبکه و فناوری اطلاعات

امنیت شبکه

انجام پروژه در زمینه سیستم مدیریت مشترکین و کارکرد

Accounting 

مدیریت استراتژیک در دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر (هولدینگ ها)

مدیریت استراتژیک
 سیاست گذاری در سطح ملی و استانی و تدوین برنامه های توسعه ملی سیاست گذاری
10   ارائه طرحهای زیرساختی کشوردر حوزه ارتباطات راهکار
 11  مدیریت نوآوری در سطح بنگاه ها و پشتیبانی استارت آپ ها نوآوری
12   مشاوره و پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات  Business-IT alignment
13 

 استقرار و پیاده سازی راهکار های مدیریت مشتریان، CRM ،BSS

بر اساس فرآیندهای استاندارد TAM و eTOM از tmForum

 Business Support System

14  پیاده سازی سامانه های مقیاس بزرگ سازمانی برای اتوماسیون و مکانیزاسیون فرآیندهای BPMN بر بستر BPMS شرکت پرورش داده ها   
 15 نظارت (عامل چهارم) بر پروژه های تولید، طراحی، مشاوره حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات در مقیاس بزرگ IT Governance     
 16 مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و استانداردهای مربوطه همچون ISO/IEC 17799 و ISO/IEC 27001    
 17  ارائه راه‌ حل های جامع مدیریت شبکه (Network Management)  
 18 طراحی و اجرای شبکه های پر سرعت Data Center   
 19  طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه Network Operation Center   
 20  تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی محصول هوشیار به منظور مدیریت شبکه های مخابراتی، تاکتیکی و کامپیوتری.  
 21 ارائه راه حل مدیریت زیرساخت مرکز داده DCIM   
 22 طراحی و پیاده سازی محصول DPBilling به منظور انجام کلیه فعالیت های صورتحساب گیری برای شبکه های مخابراتی و کامپیوتری   
 23  تجربه و توانمندی در اجرای پروژه در حوزه  اینترنت اشیاء IOT در مقیاس های بزرگ و ملی .  
 24  سیستم مدیریت مشترکین و جمع آوری کارکرد (اکانتینگ)  

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها