سوابق اجرایی

3. شبکه مدیریت سوییچینگ ایران ISMN
6. سامانه مدیریت خدمات مشتریان  CRM
7. تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان IPB
8. مدیریت پایگاه داده DBA   
9. شبکه و پشتیبانی Network & Maintenance
10. تامین تجهیزات

11.پروژه پایش