شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

شماره   موضوع  قرارداد کارفرما
1  بروزرسانی سامانه سرمایه گزاری و نوآوری در ارتباطات و فناوری اطلاعات  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 2 پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاهها و پرتال های دستگاه های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
به روزرسانی بانک اطلاعاتی راهنمای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 خرید خدمات مشاوره تکمیلی قرارداد ۱۵۹۴ سازمان فناوری اطلاعات ایران
 5  سامانه اینترنتی ثبت شناسه شیء سازمان فناوری اطلاعات ایران
 تهیه بانک اطلاعاتی سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 7  ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بهبود فرایندها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
طراحی مدل عملیاتی تعیین تعرفه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
انتشار گزارش دوره ای وضعیت و کیفیت ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و مقایسه آن در منطقه و جهان  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
10  خدمات مشاوره در زمینه استقرار نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور  سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 11  ارائه راهکارهای افزایش و تسهیل سرمایه گذاری در بخش فاوا کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 12 خدمات مشاوره در امور اطلاع رسانی و ظرفیت سازی فنی در حوزه نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از طریق تعامل با نهادهای بین المللی  سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 13 شناسایی و محاسبه شاخص های سرمایه گذاری و ارزیابی این شاخص ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 14 خدمات مشاوره در زمینه کمیته های تخصصی کارگروه مدیریت فاوا   سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 15  خدمات مشاوره جامع جهت توسعه فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 16 اخذ خدمات مشاوره پروژه اطلاع رسانی و ظرفیت‌سازی فنی در حوزه نظام پایش  شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تعامل با نهادهای بین المللی مرتبط  سازمان فناوری اطلاعات ایران
 17 انجام خدمات مشاور اجرایی پروژه سنجش عملکرد شاخصهای فناوری اطلاعات در کشور   سازمان فناوری اطلاعات ایران
 18 مطالعه، تدوین و طراحی چارچوب تحقق الزامات سند ملی فاوای آموزش و پرورش  وزارت آموزش و پرورش  
 19 تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
 20