شرکت پرورش داده ها / نمایندگی ها
نمایندگی2

نمایندگی های استان های تحت پوشش

نام استان
اصفهان
خوزستان
زنجان
آذربایجان شرقی
فارس 
 قزوین
 قم
 البرز
 کرمانشاه
 خراسان رضوی
 خراسان شمالی
 کرمان
 همدان

آذربایجان شرقی

 

نام استان
مازندران  (به غیراز غرب استان )
گیلان
سمنان
آذربایجان غربی 
گلستان 
مرکزی 
چهارمحال بختیاری 
اردبیل 
یزد 
 کردستان
 تهران
 بوشهر