انواع ترمینال های مختلف

 انواع ترمينال ( جهت مشترکین اینترنت پر سرعت ADSL در مراکز MDF مخابرات )

ترمینالهای مختلف

 

 کاربرد و موارد استفاده:

با توجه به اینکه مشترکین اینترنت ثابت در مراکز MDF مخابرات و شرکت های FCP می بایست جهت بهره برداری و فعال شدن اینترنت باید از ترمینال های مختلف در مراکز فوق الذکر استفاده نمایند، این شرکت جهت رفع نیاز کاربران و شرکت های FCP آماده عرضه انواع مختلف ترمینال های مورد نظر می باشد.