رسانه جدید

ارائه راه حل

1. ارائه راه حل و برنامه های  استراتژیک برای دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر
2. ارائه راه حل برای سیاست گذاری در سطح ملی و استانی
3. ارایه راه حل و طرحهای زیرساختی کشور در حوزه ارتباطات
4. ارائه راه حل های علمی و اجرایی و تجربی برای مدیریت نوآوری و پشتیبانی از استارت آپ ها
5. ارائه مشاوره و راه حل برای پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و IT
6. ارائه راه حل و مشاوره در زمینه مدیریت کارآیی کسب و کار
7. ارائه راه حل و مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری
8. ارائه مشاوره و راه حل در زمینه پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات
9. ارائه مشاوره و راه حل برای پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات
10. ارائه مشاوره و راه‌ حل های جامع مدیریت شبکه
11. ارائه مشاوره و راه حل جهت طراحی و اجرای شبکه های پر سرعت Data Center
12. ارائه راه حل در راستای طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه
13. ارائه راه حل جهت بهره گیری و پیاده سازی محصول هوشیار به منظور مدیریت شبکه های مخابراتی، تاکتیکی و کامپیوتری.
14. ارائه مشاوره و راه حل مدیریت زیرساخت مرکز داده DCIM
15. ارائه و راه حل برای طراحی و پیاده سازی محصول DPBilling به منظور صورتحساب گیری
16. ارائه راه حل و مشاوره در اجرای پروژه های اینترنت اشیاء در مقیاس های بزرگ و ملی .
17. ارائه راه حل و مشاوره در پیاده سازی سیستم مدیریت مشترکین و جمع آوری کارکرد ( اکانتینگ )