solution

ارائه‌دهندۀ راه کار در زمینه های :

  • برنامه های استراتژیک برای دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر
  • سیاست گذاری در سطح ملی و استانی
  • طرحهای زیرساختی کشور در حوزه ارتباطات
  • ارائه راه حل های علمی و اجرایی و تجربی برای مدیریت نوآوری و پشتیبانی از استارت آپ ها
  • مشاوره و راه حل برای پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و IT
  • راه حل و مشاوره در زمینه مدیریت کارآیی کسب و کار
  • راه حل و مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری
  • تولید و توسعه سامانه های نرم افزاری سفارش مشتری مقیاس بزرگ 
  • مشاوره و راه حل در زمینه پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات
  • مشاوره و راه حل برای پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات
  • مشاوره و راه‌ حل های جامع مدیریت شبکه
  • مشاوره و راه حل جهت طراحی و اجرای شبکه های پر سرعت Data Center
  • راه حل در راستای طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه
  • نحوه بهره گیری و پیاده سازی محصول هوشیار به منظور مدیریت شبکه های مخابراتی، تاکتیکی و کامپیوتری.
  • مشاوره و راه حل جهت اجرای مدیریت زیرساخت مرکز داده DCIM
  • نحوه طراحی و پیاده سازی محصول DPBilling به منظور صورتحساب گیری
  • مشاوره و راه حل در اجرای پروژه های اینترنت اشیاء در مقیاس های بزرگ و ملی .
  • نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت مشترکین و جمع آوری کارکرد (اکانتینگ)

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها