رسانه جدید

شرکت های همکار

گروه صنعتی شرکت پرورش داده ها با هدف بهبود و تقویت توان تکنولوژی ملی با برخی شرکت های داخلی و خارجی مورد نیاز به صورت پیمانکار عمومی قرارداد همکاری منعقد نمود. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت کیاتل، ComArch و همچنین همکاری و مشارکت با شرکت تعاونی مهندسی خاتم اشاره کرد.

همچنین این گروه تجارب موفقی در ارتباط با همکاری با شرکت های خارجی دیگری ازجمله:

  1. شرکت کیاتل
  2. ComArch-شرکت لهستانی
  3. شرکت تعاونی مهندسی مشاور خاتم
  4. Huawei
  5. Strategy Partners Ireland
  6. Spectrum