رسانه جدید

پروژه پایش

  •  کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور
  • دولت الکترونیکی را با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت عمومی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات دولتی و کاهش فرآیندهای بورکراتیک تعریف شده است.
  • هدف از اجرای پروژه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور
  • اندازه گیری و ارزیابی سطح بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاه‏های اجرایی
  • اندازه‏ گیری و ارزیابی میزان کاهش مراجعات حضوری مردم به واسطه الکترونیکی شدن خدمات
  • الکترونیکی شدن 100% خدمات دستگاه‏های اجرایی در 5 حوزه سلامت و بهداشت، آموزش و پژوهش، تامین اجتماعی و رفاه ، کار و امور استخدامی، حفاظت از محیط زیست و امنیت اجتماعی
  • بررسی،  تحلیل و ارائه راهکارهای افزایش رتبه کشور در رتبه بندی ‏های جهانی در شاخص EDGI
  • پایش و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور از سال 1395 تاکنون در 5 دوره انجام شده و در این پروژه سازمان فناوری اطلاعات ایران بعنوان کارفرما در نظر دارد ضمن بروز رسانی مدل و شاخص های ارزیابی برای 4 دوره دیگر را در مقاطع 6 ماهه طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه طی سال های 1399-1400 اجرا نماید.
  • شرکت پرورش داده ها با سابقه بیش از 32 تجربه حضور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و انجام موفق بسیاری از پروژه های بزرگ ملی ، بعنوان مشاور در قالب یک قرارداد 2 ساله، عهده دار عملیات اجرایی پروژه کشوری پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی می باشد.
  • در این پروژه ملی بالغ بر 166 دستگاه اجرایی با بیش از 5800 خدمت الکترونیکی شناسنامه دار و بر مبنای 30 شاخص ارزیابی برگرفته و متاثر از ارزیابی های مراجع بین المللی و تکالیف اسناد فرادست ملی مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند.

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها