شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / طراحی و اجرای اینترنت اشیاء
رسانه جدید

فعالیت حرفه ای شرکت پرورش داده ها در بخش IOT

1. سیستم مدیریت جامع و یکپارچه نرم افزاری هوشیار شرکت پرورش داده ها

2. تولید کنترلرهای متنوع هوشمند با سیم و بی سیم مبتنی بر پروتکل IP شرکت پرورش داده ها

3. سیستم های تشخیص هوشمند تولیدی شرکت پرورش داده ها 

4. سیستم های عملگر هوشمند تولیدی شرکت پرورش داده ها 

سیستم های تشخیص هوشمند پرورش داده ها:

1. سیستم هوشمند کنترل روشنایی 

2. سیستم هوشمند کنترل پایش کیفیت هوا

3. سیستم هوشمند اعلان حریق و تشخیص دود

4. سیستم هوشمند امنیتی کنترل درب و پنجره های 

5. سیستم کنترل تردد افراد و بازدیدکنندگان 

6. سیستم حضور غیاب و مشخص کردن موقعیت مکانی پرسنل

7. سیستم هوشمند اعلام تعداد بازدید کنندگان به تفکیک نمایشگاه و غرفه ها

8. سیستم هوشمند کنترل سیستم کنتور آب و تشخیص نشتی

9. سیستم هوشمند کنترل سیستم کنتور هوشمند برق

سیستم های عملگر هوشمند تولیدی شرکت پرورش داده ها:

1. سیستم هوشمند کنترل تردد با موقعیت لحظه ای وسایل نقلیه  

2. سیستم پارکینگ هوشمند

3. سیستم آبیاری هوشمند 

4. سیستم هوشمند امنیتی کنترل تردد افراد

5. سیستم هوشمند شیر فلکه های هوشمند 

6. سیستم های عملگر قفل درب هوشمند 

7. سیستم کنترل کننده پریز هوشمند

8. سیستم پرده هوشمند

 

 

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها