شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 5- مدیریت شبکه و ایجاد NOC

سوابق اجرایی در زمینه مدیریت شبکه و ایجاد NOC

  1. مدیریت شبکه سوییچ بین شهری ایران
  2. مدیریت شبکه و صورتحساب­گیری IP ملی
  3. مدیریت شبکه مخابراتی در یک حوزه خاص
  4. مدیریت شبکه، صورتحساب­گیری و مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Business Process Management)

a. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده ­سازی محصول DPOSS به منظور مدیریت شبکه­ های مخابراتی، تاکتیکی و کامپیوتری با اتکاء به توان داخلی و از پایه که به ­عنوان نوآوری در حوزه محصول محسوب می­گردد.

b. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده­ سازی محصول DPBilling به منظور انجام کلیه فعالیت­های صورتحساب گیری برای شبکه های مخابراتی و کامپیوتری با اتکاء به توان داخلی و از پایه که به­ عنوان نوآوری در حوزه محصول محسوب می­گردد.

c. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده­ سازی نرم ­افزار XDR Collector به­ منظور ارتباط با سوییچ­های متنوع و قدیمی شبکه مخابراتی کشور و جمع­ آوری و پردازش اطلاعات مکالمه که به­ عنوان نوآوری در حوزه محصول محسوب می­گردد.

d. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده ­سازی نرم ­افزار DPBPM به منظور مدیریت جریان­های کاری در کسب و کار و تولید برنامه­ های کاری مبتنی بر جریان کاری.