شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / شبکه مدیریت سوییچینگ ایران ISMN
DP gproup at a glance

شبکه مدیریت سوییچینگ ایران ISMN

  1. خدمت پشتیبانی فنی و بهینه سازی مدیریت شبکه سوییچینگ ایران
  2. خرید خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری سیستم مدیریت شبکه سوییچینگ ایران
  3. پشتیبانی فنی نگهداری سیستم مدیریت شبکه سوییچینگ ایران – ISMN
  4. نگهداری و پشتیبانی فنی شبکه مدیریت سوییچینگ ایران ـ ISMN
  5. خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری کلیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری پروژه شبکه مدیریت سوییچینگ ایران – ISMN
  6. ارتقاء شبکه ISMN
  7. خرید خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری کلیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری پروژه شبکه مدیریت سوییچینگ ایران – ISMN
  8. خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه مدیریت سوییچنگ ایران – ISMN
 
کارفرما: 
            شرکت ارتباطات زیرساخت
 

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها