شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 6- مدیریت امنیت شبکه و اطلاعات

مدیریت امنیت شبکه و اطلاعات:

شرکت پرورش داده ها یکی از پیشرو ترین شرکت ها در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات و استانداردهای مرتبط با آن می باشد و اکثریت متخصصین این شرکت نیز دارای مدارک بین المللی در این زمینه می باشند.
فهرست برخی از مهمترین سوابق اجرایی شرکت پرورش داده ها و گروه همکار این شرکت در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات به شرح ذیل است:
 • مشاوره امنیت اولین انتخاب رایانه ای کشور(مجلس هشتم)
 • ایمن سازی مرکز داده رجا
 • مشارکت در تامین امنیت پورتالهای وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شرکت برق منطقه ای آذربایجان
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در بانک کشاورزی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) درآستان قدس رضوی
 • نظارت بر اجرای مرکز خدمات داده ای اینترنتی(Data Center Internet ) تبیان
 • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 27001 در اداره برق کرمانشاه، اداره برق تبریز، ادره برق تهران
 • برگزاری دوره های مربوط به امنیت شبکه در اداره برق تبریز، آستان قدس رضوی
 • طراحی امنیت مرکز داده کارت هوشمند سوخت
 • مشاوره،طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMs) در سازمان ثبت احوال کشور
 • مشاوره،طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMs) در شرکت پالایش نفت شهید تندگویان
 • مشاوره،طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMs) در وزارت ورزش و جوانان
 • اجرای تست نفوذ بر روی شبکه و پورتال دانشگاه صنعتی امیر کبیر و ارائه راه حل های امن سازی در خصوص هر یک از آسیب پذیریها
 • اجرای تست نفوذ و راه حل های امن سازی بر روی مرکز داده ها و نرم افزار طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در مرکز آمار ایران
 • اجرای تست نفوذ و ارائه راه حل های امن سازی بر روی نرم افزار SMS Banking بانک کشاورزی