شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 4- حوزه پیاده سازی مرکز داده
data center

سوابق اجرایی در زمینه طراحی و پیاده ­سازی مرکز داده DATA CENTER

برخی از مهمترین پروژه های گروه پرورش دادها در حوزه مرکز داده ای:


 •     ایجاد و راه اندازی مرکز خدمات داده ای استان گلستان
 •     ایجاد و راه اندازی مرکز خدمات داده ای استان مرکزی
 •     پروژه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه مرکز داده پشتیبان بانک سینا
 •     طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرکز داده ای مرکز تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت
 •     بهینه سازی ساختار شبکه و امنیت شبکه و پایگاه داده ای مرکز داده در مرکز آمار ایران 
 •     طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پنج مرکز داده پروژه رشد وزارت آموزش و پرورش
 •     طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی مرکز داده ای مرکز عملیات شبکه(NOC) شرکت مخابرات ایران
 •     طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیر ساخت مرکز داده امام علی-سازمان صدا و سیما
 •     انجام تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه کابل مسی و مانیتورینگ و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه بندر شهید رجایی
 •     توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیر ساخت کشور
 •     انجام عملیات طراحی و اجرای مسیر کابل فیبر نوری به میزان 6509 کیلومتر همراه با تامین تمامی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه از راک OCDF ایستگاه مبدا تا راک OCDF ایستگاه مقصد