شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هلدینگ / 7. طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری