شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ / 7. طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری