شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ / 6. استقرار و پیاده سازی راهکار های مدیریت مشتریان CRM