شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هلدینگ / 5. مشاوره و پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و IT