شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ / 8. مشاوره و پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات