شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هلدینگ / 8. مشاوره و پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات