شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هلدینگ / 11. طراحی و اجرای شبکه های پر سرعت Data Center