شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هلدینگ / 15. طراحی و پیاده سازی محصول DPBilling به منظور صورتحساب گیری