شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ / 16. مدیریت نوآوری و پشتیبانی استارت آپ ها