شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هلدینگ / 12. طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه