شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ / 12. طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه