شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هلدینگ / 4. سیاست گذاری در سطح ملی و استانی