شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ / 1. ارایه طرحهای زیرساختی کشوردر حوزه ارتباطات