شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ / 3. مدیریت استراتژیک در دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر

مدیریت استراتژیک در دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر