شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / 6.سیاستگذاری و برنامه ریزی
bisiness planning

مشاوره در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی

  •  سیاستگذاری در سطح ملی و بخشی 
  • برنامه ریزی استراتژیک 
  • مشاوره و پیاده سازی در زمینه کسب و کار و فناوری اطلاعات (Business-IT alignment) 
  • حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)
  • پیاده سازی چارچوب CoBIT 
  • پیاده سازی چارچوب مدیریت سرویس ITIL
  • مدیریت کارآیی کسب و کار (Business Performance Management)
  • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و بهبود سیستم ها