طراحی و اجرا در حوزه اینترنت اشیاء IOT

استارت آپ
 
فعالیت حرفه ای شرکت پرورش داده ها در بخش IOT
1. سیستم مدیریت جامع و یکپارچه نرم افزاری هوشیار شرکت پرورش داده ها
2. تولید کنترلر های متنوع هوشمند باسیم و بی سیم مبتنی بر پرتکل IP شرکت پرورش داده ها
3. سیستم های تشخیص هوشمند تولیدی شرکت پرورش داده ها 
4. سیستم های عملگر هوشمند تولیدی شرکت پرورش داده ها 
سیستم های تشخیص هوشمند پرورش داده ها:
1. سیستم هوشمند کنترل روشنایی نمایشگاه
2. سیستم هوشمند کنترل پایش کیفیت هوا
3. سیستم هوشمند اعلان حریق و  تشخیص دود
4. سیستم هوشمند امنیتی کنترل درب و پنجره های نمایشگاه
5. سیستم کنترل تردد افراد و بازدیدکنندگان 
6. سیستم حضورغیاب و مشخص کردن موقعیت مکانی پرسنل
7. سیستم هوشمند اعلام تعداد بازدید کنند گان به تفکیک نمایشگاه و غرفه ها
8. سیستم هوشمند کنترل سیستم کنتور آب و تشخیص نشتی
9. سیستم هوشمند کنترل سیستم کنتور هوشمند برق
سیستم های عملگر هوشمند تولیدی شرکت پرورش داده ها:
1. سیستم هوشمند کنترل تردد با موقعیت لحظه ای وسایل نقلیه در نمایشگاه 
2. سیستم پارکینگ هوشمند
3. سیستم آبیاری هوشمند 
4. سیستم هوشمند امنیتی کنترل تردد افراد
5. سیستم هوشمند شیر فلکه های هوشمند 
6. سیستم های عملگر قفل درب هوشمند 
7. سیستم کنترل کننده پریز هوشمند
8. سیستم پرده هوشمند