شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / 9. امنیت شبکه و فناوری اطلاعات

حوزه امنیت شبکه و فناوری اطلاعات

  • ارزیابی اولیه سازمان و شناسایی معماری امنیت شبکه
  • شناسایی دارایی‌ها و تعیین تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های هر یک از دارایی‌ها
  • شناسایی آسیب پذیری‌های شبکه از طریق انجام تست نفوذ
  • طراحی وضعیت مطلوب شبکه سازمان
  • تدوین کنترل‌ها و رویه‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی مورد نیاز سازمان
  • تهیه طرح برخورد با ریسک (Risk Treatment)
  • تهیه طرح استمرار کسب و کار (Bussiness Continuty Plan)
  • ممیزی داخلی سازمان
  • آموزش و آگاهی‌رسانی در زمینه مباحث امنیت اطلاعات و شبکه
  • ارائه راهکارهای ایمن سازی سیستم‌های نرم‌ افزاری