شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / مدیریت کیفیت و استراتژیک و طراحی سازمانی
رسانه جدید

حوزه مدیریت کیفیت و طراحی سازمانی

  • مشاوره و اجرای سیستم های کیفیت شامل مدیریت کیفیت، ایمنی و .... 
  • EFQM و جایزه های تعالی سازمانی
  • مدیریت و ارزیابی عملکرد
  • خلاقیت، نوآوری و توسعه محصول جدید
  • مدیریت استراتژیک در سطوح بنگاه ها و سازمان های مادر (هولدینگی ها)
  • سیاست گذاری در سطح ملی و بخشی و تدوین برنامه های توسعه ملی
  • مطالعات بازار و هوش تجاری
  • آینده پژوهشی و سناریو پردازی
  • مدیریت نوآوری در سطح بنگاه ها

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها