شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / 8. مدیریت کیفیت و طراحی سازمانی

حوزه مدیریت کیفیت و طراحی سازمانی

  • مشاوره و اجرای سیستم های کیفیت شامل مدیریت کیفیت، ایمنی و .... 
  • EFQM و جایزه های تعالی سازمانی
  • مدیریت و ارزیابی عملکرد
  • خلاقیت، نوآوری و توسعه محصول جدید