شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / نرم افزاری های سفارش مشتری و نظارت
رسانه جدید

سیستم های نرم افزاری سفارش مشتری و نظارت

  • داشتن تجربیات متعدد و موفق در زمینه طراحی، پیاده سازی، استقرار و بهره برداری از راه کارهای بزرگ سازمانی در بخش خصوصی و دولتی طی سالیان گذشته که با موفقیت حاصل شده است.
  • توانایی بکارگیری الگوهای مدیریت تولید نرم افزار سفارش مشتری بر اساس استانداردهای RUP، LeanAgile، Scrum، PMBOK، PRINCE2 و SAFe به جهت دستیابی حداکثری و کارآمد به نتایج ارزشمند برای مشتریان بزرگ.
  • ارزش گروه توسعه نرم افزار این گروه در بازار نرم افزارهای سفارش مشتری، خلاصه می شود به: 
o رضایت مشتری، 
o دستیابی مشتری به ارزش های کسب و کار، 
o تحقق اهداف سازمانی مشتری و
o اشتراک منافع حاصل از اجرای موفق طرح ها
  • ارائه مشاوره در خصوص تحلیل، طراحی و احصای فرآیندهای سازمانی بر اساس استاندارد BPMN 2.0
  • پیاده سازی سامانه های مقیاس بزرگ سازمانی برای اتوماسیون و مکانیزاسیون فرآیندهای BPMN بر بستر BPMS شرکت پرورش داده ها
  • نظارت (عامل چهارم) بر پروژه های تولید، طراحی، مشاوره حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات
  • استقرار و پیاده سازی راهکار های مدیریت مشتریان، CRM، BSS (Business Support System) بر اساس فرآیندهای استاندارد TAM و eTOM از tmForum .

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها