شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / 7.مدیریت استراتژیک، سیاستگذاری و طراحی سازمانی
رسانه جدید

حوزه مدیریت استراتژیک، سیاستگذاری و طراحی سازمانی

  • مدیریت استراتژیک در سطوح بنگاه ها و سازمان های مادر (هولدینگی ها)
  • سیاست گذاری در سطح ملی و بخشی و تدوین برنامه های توسعه ملی
  • مطالعات بازار و هوش تجاری
  • آینده پژوهشی و سناریو پردازی
  • مدیریت نوآوری در سطح بنگاه ها