شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 12- پروژه زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه بندر رجایی

پروژه زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه بندر شهیدرجایی

  • تهیه و تدارک ابزار آلات عمومی به ویژه ابزار مخصوص جهت انجام تعمیرات اساسی
  • تهیه کتابچه‌های فنی مربوط به تعمیر اساسی از کارخانه سازنده یا نمایندگی‌های مربوطه
  • فراهم نمودن و به کارگیری نیروی متخصص لازم در ارتباط با تعمیرات اساسی مورد نظر
  • اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت جهت خرید قطعات و تجهیزات
  • تهیه طرح بر اساس پارامترهای درخواستی کارفرما و تاییدیه دستگاه نظارت
  • انجام عملیات کانال سازی و ترمیم کانال‌های عبور کابل فیبر نوری
  •  انجام امور کابل کشی و نصب رک‌ های داخلی و خارجی
  • تست و آزمایش عملکرد تعمیرات انجام شده

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها