شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 10- مدیریت استراتژیک و سیاست گزاری

سوابق اجرایی در زمینه مدیریت استراتژیک و سیاست گزاری کلان

 1. تدوین سند چشم انداز بیست ساله شهر تهران
 2. تدوین سند و احکام توسعه فناوری در برنامه چهارم توسعه
 3. تدوین سند توسعه فناوری در نقشه جامع علمی کشور
 4. آینده نگاری به منظور تدوین سند توسعه صنایع دفاعی آینده (20 ساله)
 5. تدوین سند نگاشت نهادی نقشه جامع علمی کشور (طرح تحول راهبردی)
 6. تدوین سند توسعه فوتبال کشور
 7. تدوین سند تحلیل و طراحی نظام نوآوری در بخش دفاعی
 8. همکاری در تدوین نقشه جامع علمی حوزه سلامت
 9. تدوین استراتژی و نظام ارزیابی استراتژی های وزارت آموزش و پرورش
 10. تجزیه و تحلیل پورتفوی شرکت مادر تخصصی اتکا
 11. تهیه و تدوین سند نظام نامه مدیریت تکنولوژی وزارت راه و ترابری
 12. اجرای پروژه انتقال تکنولوژی به مشاورین و پیمانکاران وزارت راه
 13. مشاور در پروژه تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی صاایران
 14. تدوین استراتژی تکنولوژی در تامین کنندگان منتخب ساپکو
 15. تدوین استراتژی تکنولوژی و طراحی نظام مدیریت فناوری در شرکت ایران­ ترانسفو

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها